(ភ្នំពេញ)៖ កាលពីដើមឆ្នាំ ២០២៤ ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវជាច្រើន ដូចជា ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៉ី (ADB) ធនាគារពិភពលោក (World Bank) មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ដែលមានអត្រាប្រមាណ ៥.៨%។ ប៉ុន្តែនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ ២០២៤ គេបានបង្កើនអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច អាចកើនដល់ ៦.២% ដោយសារតែ សកម្មភាពចាយវាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើង៕

លោក អាន ស៊ីថាវ អ្នកស្រាវជ្រាវព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ពន្យល់រឿងនេះដូចតទៅ៖