(ភ្នំពេញ)៖ តាមការស្រាវជ្រាវ ជាករណីសិក្សាក្រុមគ្រួសារកម្ពុជា គ្រោងនឹងចាយលុយលើការរៀបចំ ទិញសម្ភារៈ និងដំណើរកំសាន្តនានា នៅពេលបុណ្យប្រពៃណីជាតិមានប្រមាណ ២០០ដុល្លារអាមេរិក។

បច្ចុប្បន្ន គ្រួសារកម្ពុជាសរុបមានចំនួន ៣លាន ៩សែនគ្រួសារ ក្នុងនោះគ្រួសារជាកសិករមានចំនួន ២លាន៧សែន នៅទូទាំងប្រទេស។ និន្នាការនៃការចំណាយនេះ ទំនងជាមូលដ្ឋានរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច៕

លោក អាន ស៊ីថាវ អ្នកស្រាវជ្រាវព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ពន្យល់រឿងនេះដូចតទៅ៖