(ភ្នំពេញ)៖ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ដែលហៅកាត់ថា ADB បានព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ច របស់ប្រទេសកម្ពុជា មានកំណើន រង្វង់៦% នៅក្នុងឆ្នាំ២០២៤ ដែលជាអត្រាខ្ពស់ជាងគេ លំដាប់លេខ៣ នៅតំបន់អាស៊ាន និងលេខ១០ នៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង៤៧ នៅទ្វីបអាស៊ី។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់នេះ ជាសូចនាករសំខាន់ សម្រាប់ទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេស។

លោក អាន ស៊ីថាវ អ្នកស្រាវជ្រាវព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ពន្យល់រឿងនេះដូចតទៅ៖