(ភ្នំពេញ)៖ គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២២ ប្រទេសកម្ពុជា​បានលក់សេវាកម្មទៅកាន់ពិភពលោកមានតម្លៃជាង២៣០០​លានដុល្លារអាមេរិក ស្របពេលដែលកម្ពុជាក៏ទិញសេវាកម្មមកវិញមានតម្លៃប្រមាណ២៧០០​លានដុល្លារអាមេរិក។

ការទិញសេវាកម្មរបស់កម្ពុជាភាគច្រើនលើសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនការធ្វើដំណើរទេសចរណ៍ និងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន៕

លោក អាន ស៊ីថាវ អ្នកស្រាវជ្រាវព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ពន្យល់រឿងនេះដូចតទៅ៖