(ភ្នំពេញ)៖ លោក វ៉ាន់ ពុទ្ធិពល អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានពន្យល់ពីច្បាប់សារពើពន្ធថ្មី ដែលទើបត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហត្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នាពេលថ្មីនេះថានឹងចូលរួមចំណែក ក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគមកកាន់កម្ពុជា។

ការពន្យល់នេះធ្វើឡើងក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារស្ដីពី «ច្បាប់ស្ដីពីសារពើពន្ធ» នៅថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣នេះ។

ទស្សនាវីដេអូនៃការពន្យល់របស់លោក វ៉ាន់ ពុទ្ធិពលដូចខាងក្រោម៖