(ភ្នំពេញ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យស្តីការកែប្រែ និងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារ ជូនមន្ត្រីនគរបាលជាតិ ដែលចាប់អនុវត្តន៍ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨តទៅ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនៃការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារនេះ សូមអានអនុក្រឹត្យទាំងស្រុង៖