(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានចេញប្រកាស ស្តីពីការកែសម្រួលចំណាត់ថ្នាក់ អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស។

ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកែសម្រួល ចំណាត់ថ្នាក់អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងប្រមូលចំណូលពន្ធគ្រប់ប្រភេទ ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និងសមធម៌ ស្របតាមការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា៕

សូមអានប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុដូចខាងក្រោម៖