(ភ្នំពេញ)៖ លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា បានចេញប្រកាសស្តីពី ការបន្ថយថ្លៃសេវាលើប្រតិបត្តការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ ដោយបញ្ចុះថ្លៃសេវាមកនៅត្រឹម៤០០០រៀល ឬ១ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយឯកតាជួញដូរ៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ៖