(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន ជីបម៉ុង អិនស៊ី ស៊ីមេន ខបភើរេសិន បានប្រកាសការប្រកួត «រឿងដែលនាំមកនូវមោទនភាព» ដែលក្នុងនោះ អ្នកចូលរួមអាចចែករំលែកនូវរឿងរ៉ាវ ដែលធ្វើឡើងដោយមោទនភាព និងមានន័យសម្រាប់ពួកគេ ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ ដូចជា iPhone 8, Apple Watch និងទូរទស្សន៍។

កម្មវិធីប្រកួត «រឿងដែលនាំមកនូវមោទនភាព» ចាប់ផ្តើមឡើងពីថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា រហូតដល់ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ។ អ្នកគ្រាន់ចែករំលែកសាច់រឿងជាគំនូរ រូបភាព ឬវីដេអូ និងប្រាប់ពីរឿង ដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានមោទនភាព ជាមួយការសរសេរ#BuildWithPride និង tag ទំព័រហ្វេសប៊ុក Camel Cement Cambodia ហើយដាក់ជា “Public” ព្រមទាំងចុច Like ទំព័រហ្វេសប៊ុក Camel Cement Cambodia ។

ដើម្បីចូលរួមការប្រកួត «រឿងដែលនាំមកនូវមោទនភាព» ឬសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ http://bit.ly/StoriesOfPrideContest
*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត!