(ភ្នំពេញ)៖ តាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរចំនួន៣ រួមមានមន្ទីរពេទ្យមិត្ដភាព ខ្មែរ-សូវៀត, មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈ និងមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ ដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News នៅថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានឲ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេល១សប្ដាហ៍ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា អ្នកជំងឺ១៦,០០៥នាក់ ​បានមកទទួសេវាពិនិត្យព្យាបាលសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ។

មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ៖ ៧,២១៤នាក់

មន្ទីរពេទ្យមិត្ដភាពខ្មែរ-សូវៀត៖៦,៨៥៩នាក់


មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈ៖ ១,៩៣៣នាក់