(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រកាសពន្ធអាជីវកម្មតាមអនឡាញ (E-Filing) សម្រាប់សហគ្រាសអ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម ដែលបានចុះបញ្ជីពន្ធដារថ្មីៗ។ នេះបើតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖