(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា ខ្លួននឹងរៀបចំវិបស្សនាបង្ហាញវឌ្ឍនភាពប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ សម្រាប់ផ្តល់សេវាតាមអនឡាញ (e-Tax service) នៅថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ខាងមុខនេះ។

អត្ថប្រយោជន៍នៃការចូលរួមនេះ អាចស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ពីគន្លឹះផ្សេងៗ នៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ, លើកឡើងពីបញ្ហាផ្សេងៗ នៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកម្មវិធីផ្សេងៗ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងលើកឡើងជាសំណូមពរផ្សេងៗ ឬកែសម្រួលមុខងារ ឬចំណុចខ្វះខាតផ្សេងៗ៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារខាងក្រោម៖