(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្ដអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួន នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ខាងមុខនេះ។ មូលហេតុដើម្បីធ្វើការជួសជុល និងតម្លើងបរិក្ខាអគ្គិសនី៕

សម្រាប់ពេលវេលា និងទីតាំងសូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ទាំងស្រុង៖