(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញានេះ បានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីពង្រឹងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយ និងជំរុញការចូលរួមរបស់សហគមន៍ក្នុងការអនុវត្តន៍វិធានការសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន៕

សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មានខាងក្រោម៖