(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថា គ្រឹះស្ថានសាធារណៈ និងឯកជនកម្រិតអនុវិទ្យាល័យ និងកម្រិតវិទ្យាល័យទាំងអស់ បានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយ ដើម្បីបើកដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃស្អែក។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាស ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសខាងក្រោម៖