(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញ​សេចក្តី​ជូនដំណឹងមួយ ដោយ​បញ្ជាក់ពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ ចរន្តអគ្គិសនី​នៅតំបន់មួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីអនុវត្តការងារ​ធ្វើការ​ជួសជុល ផ្លាស់​ប្តូរដំឡើងបរិក្ខារអគ្គិសនី បង្កលក្ខណៈងាយ​ស្រួលដល់ការ​ដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ៕

ព័ត៌មានលម្អិតនៃតំបន់ដែលត្រូវផ្អាកអគ្គិសនី​នេះ សូមអានសេចក្តី​ជូនដំណឹង៖