(ភ្នំពេញ)៖ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ១,២៧៧,៦៨៨នាក់នាក់។

* ក្រសួងសុខាភិបាល ចាក់បានចំនួន៖ ៩៨៣,១៤៥នាក់។
* ក្រសួងការពារជាតិ ចាក់បានចំនួន៖ ២៩៤,៥៤៣នាក់។
* សរុបចំនួន៖ ១,២៧៧,៦៨៨នាក់ (គិតថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១)