(ព្រះសីហនុ)៖ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ ទីតាំងចំនួន៨កន្លែងនៅខេត្តព្រះសីហនុ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញ បន្ទាប់ពីបិទមួយរយៈដោយសារពាក់ព័ន្ធអ្នកកើតជំងឺកូវីដ១៩។ នេះបើតាមរបាយការណ៍ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន។

ការសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យបើកទីតាំងទាំងនេះឡើងវិញ បន្ទាប់ពីមន្ដ្រីសុខាភិបាល និងអាជ្ញាធរ បានពិនិត្យឃើញថា មិនមានអ្នកកើតជំងឺកូវីដបន្ដទៀត ចេញពីទីតាំងដែលបានបិទនោះទេ៕

ខាងក្រោមនេះ ជាលិខិតរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ៖