(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញ​សេចក្តី​ជូនដំណឹងមួយ ដោយ​បញ្ជាក់ពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ ចរន្តអគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល និងខេត្តព្រៃវែង ចាប់ពីថ្ងៃទី៣ ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីអនុវត្តការងារធ្វើការ​ជួសជុល ផ្លាស់​ប្តូរដំឡើងបរិក្ខារអគ្គិសនី៕

ព័ត៌មានលម្អិតនៃតំបន់ដែលត្រូវផ្អាកអគ្គិសនី​នេះ សូមអានសេចក្តី​ជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖