(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី០១ ខែមីនានេះ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍ ចំនួន៣៥កន្លែង សម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជា ពីសំណាក់​រដ្ឋាភិបាល​នូវែលហ្សេឡង់។ «New Zealand ASEAN Scholar Awards (NZAS) ២០១៦»។

ប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមដាក់មកដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ ថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ និងសម្រាប់ដាក់ពាក្យតាម Online រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦។