(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានអនុញ្ញាតឱ្យវិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្ត្រ អេស៊ីលីដា បើកដំណើរការឡើងវិញ ក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលគ្រឹះស្ថានសិក្សានេះត្រូវគោរព និងអនុវត្តឱ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ និងខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតតាមខ្លឹមសារនៃគោលការណ៍ស្តង់ដា (SOP) និងអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា ព្រមទាំងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិផ្សេងៗទៀត ដែលមានជាធរមាន។

សូនអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំ ផ្ញើជូនវិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្ត្រ អេស៊ីលីដាទាំងស្រុង៖