(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសារាចរណែនាំ ស្ដីពី ការពន្យារពេល ការអនុវត្ដ ការពិន័យអន្ដរការណ៍ ចំពោះអំពើល្មើសទៅនឹងច្បាប់ ស្ដីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម។ នេះបើតាមសារាចរណែនាំ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានឲ្យដឹងថា ការចេញសារាចរណែនាំនេះ ក្នុងគោលបំណងទុកលទ្ធភាព និងពេលវេលា ឲ្យបានសមស្រប ដល់វិស័យឯកជន ក្នុងការរៀបចំខ្លួន ដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម និងលិខិតបទដ្ឋាន គតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមាន៕

ខាងក្រោមនេះ សារាចរណែនាំ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖