(ភ្នំពេញ)៖ ថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំវេទិកាតំបន់អាស៊ានទី២៧ កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស អាស៊ានជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប និងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជាមួយឥណ្ឌា ក្នុងឱកាសកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ានលើកទី៥៣ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

ខាងក្រោមជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការស្ដីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំវេទិកាតំបន់អាស៊ានទី២៧ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ៖