(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត ក្រសួងទេសចរណ៍ ក្រសួងបរិស្ថាន សហការជាមួយអង្គការ Lets do its! World និងអង្គការ River and Ocean Clean up នឹងរៀបចំ «ទិវាពិភពលោកស្អាត» ចាប់ពីថ្ងៃ១៩-២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខ៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត៖