(ភ្នំពេញ)៖ សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា (GMAC) បានចេញលិខិតអំពាវនាវ ជូនចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រទាំងអស់ ដែលកំពុងបើកដំណើរការ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អនុវត្ដឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជាន នូវគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល អំពីការបង្ការការពារជំងឺកូវដី-១៩។

ខាងក្រោមនេះ ជាលិខិតរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖