(ភ្នំពេញ)៖ សប្បុរសជនចំនួន ៤៨រូប ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យានៃក្រសួងទេសចរណ៍ បានចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស និងថវិកាតាមលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួន ជូនដល់គណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩។

សប្បុរសជនទាំង៤៨រូបនោះរួមមាន៖

១៖ លោក ទិត ចន្ថា រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ១,០០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៦ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

២៖ លោក ប៉ាក់ សុខុម រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ៥០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៦ខែ ចាប់ពីខែមេសាដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។

៣៖ លោក សូ ម៉ារ៉ា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ១,០០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៦ខែ ចាប់ពីខែមេសាដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។

៤៖ លោក លី ប៊ុនធឿន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ៥០% សម្រាប់រយៈពេល ៤ខែ ចាប់ពីខែមេសាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

៥៖ លោក សូ វិសុទ្ធី អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន ៤,០០០,០០០រៀល។

៦៖ លោក អ៉ិន ធឿន ទីប្រឹក្សាក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ៤០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

៧៖ លោក ហ៊យ ភីរក្ស ទីប្រឹក្សាក្រសួង និងជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ៥០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

៨៖ លោក ឡោ ធូរ៉ា អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ២០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

៩៖ លោក សុខ សុគុណ ទីប្រឹក្សា និងជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ៤០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៤ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។

១០៖ លោក ហ៊ុល សីលា ទីប្រឹក្សា និងជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ៣០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

១១៖ លោក លីវ វណ្ណហេង ទីប្រឹក្សា និងជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ២០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៤ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។

១២៖ លោក ឡោ សុវិជ្ជា អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ២០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

១៣៖ លោកស្រី ឡុង ភិរម្យ អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទេសចរណ៍ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ២០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

១៤៖ លោក ច្រឡឹង សុមេធា អគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត និងអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ២០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

១៥៖ លោក មុយ សែ ទីប្រឹក្សា និងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ៥០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែមេសាដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។

១៦៖ លោកស្រី ឯម វ៉ាន់សារ៉ារ័ត្ន ទីប្រឹក្សា និងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងកិច្ចការទូទៅ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ២០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

១៧៖ លោក ប៊ុន សុស្យា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ១០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៤ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។

១៨៖ លោកស្រី អៀង គឹមលី អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសេវាកម្មស្នាក់នៅទេសចរណ៍ និងម្ហូបអាហារ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ២០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

១៩៖ លោក ទួន សេដា ទីប្រឹក្សា និងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងកិច្ចការទូទៅ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ២០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

២០៖ លោក សៅ ច័ន្ទពិសីទ្ធ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងកិច្ចការទូទៅ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ២០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

២១៖ លោក ប៉ែន ចាន់ថា អគ្គាធិការរងនៃអគ្គាធិការដ្ឋានទេសចរណ៍ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ៣០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែមេសាដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។

២២៖ លោក សេង ភក្ដី អគ្គាធិការរងនៃអគ្គាធិការដ្ឋានទេសចរណ៍ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ២០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៦ខែ ចាប់ពីខែមេសាដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។

២៣៖ លោក យ៉ន សុខុម អនុប្រធាននាយកដ្ឋានជំរុញទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក និងអប់រំការយល់ដឹងជាសាធារណៈ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន ២៥០,០០០រៀល។

២៤៖ លោកស្រី ស៉ឹម ច័ន្ទលក្ខិណា ប្រធានការិយាល័យគុណភាព និងស្ដង់ដា នៃនាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ២០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

២៥៖ លោក ស ធិរាជ ប្រធានការិយាល័យបណ្ដុំពុទ្ធិ និងពិសោធន៍ទេសចរណ៍ នៃនាយកដ្ឋានសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងគោលនយោបាយទេសចរណ៍ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ១០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

២៦៖ លោក តុប សុផាន ប្រធានការិយាល័យសិក្សាស្រាវជ្រាវ វិភាគ និងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រទេសចរណ៍ នៃនៃនាយកដ្ឋានសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងគោលនយោបាយទេសចរណ៍ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ១២០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

២៧៖ លោក ខែម ហន អនុប្រធានការិយាល័យតាមដាន និងវាយតម្លៃពីនិរន្តរភាពទេសចរណ៍ នៃនាយកដ្ឋានសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងគោលនយោបាយទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ១០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

២៨៖ លោក មុំ បូវីល អនុប្រធានផ្នែកនីតិកម្ម និងដោះស្រាយវិវាទ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ២០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

២៩៖ លោក ស៊ុយ សុវត្ថារ៉ា អធិការនៃអគ្គាធិការដ្ឋានក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ១០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៤ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។

៣០៖ លោក ចាន់ ខេមរិទ្ធ អនុប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ២០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

៣១៖ លោកស្រី រ៉ុម ច័ន្ទបូរី អនុប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ២០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

៣២៖ លោក នុត នារក្ស នាយករងវិទ្យាស្ថានជាតិទេសចរណ៍ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ៣០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

៣៣៖ លោក សំ សេង នាយករងវិទ្យាស្ថានជាតិទេសចរណ៍ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ២០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៥ខែ ចាប់ពីខែមេសាដល់ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។

៣៤៖ លោក លឹម ស៊ុយហុង នាយករងវិទ្យាស្ថានជាតិទេសចរណ៍ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ៥០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

៣៥៖ លោក ភិន រិទ្ធី ជំនួយការរបស់លោក កាទើ មហាំម៉ាត់ណោសស្រ៉ី អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ២០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

៣៦៖ លោក ហឿន សំណាង មន្ត្រីកិច្ចសន្យានៃក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ១០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

៣៧៖ លោក មួន ម៉េង មន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ២០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

៣៨៖ លោក លឿង រតនា មន្ត្រីកិច្ចសន្យានៃក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ១០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

៣៩៖ លោក ឈិន រតនា មន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៃនាយកដ្ឋានសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងគោលនយោបាយទេសចរណ៍ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ១០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ២ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។

៤០៖ លោក ឈឹម សុខជិន នាយករងវិទ្យាស្ថានជាតិទេសចរណ៍ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ២០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

៤១៖ លោកស្រី ដោក ស៊ីណារ៉ា នាយករងវិទ្យាស្ថានជាតិទេសចរណ៍ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ២០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

៤២៖ លោកស្រី សុខ ច័ន្ទនី អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ២០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

៤៣៖ លោកស្រី នង កន្និថា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសេវាកម្មស្នាក់នៅទេសចរណ៍ និងម្ហូបអាហារ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ២០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

៤៤៖ លោក ប៊ិន នាងចាន់ណារ៉ូ មន្ត្រីនៃនាយកដ្ឋាននីតិកម្ម ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ៦០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ២ខែ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។

៤៥៖ លោក លឹម ឡេងយី មន្ត្រីខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ១,០០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ គិតចាប់ពីខែមេសាដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។

៤៦៖ លោក អៀង សុគុណ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ២០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ គិតចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

៤៧៖ លោក លី ប៊ុនឡា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសេវាកម្សាន្ត និងកីឡាទេសចរណ៍ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ២០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ គិតចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

៤៨៖ លោក ហ៊ឹម សុភា ទីប្រឹក្សា និងជាអគ្គនាយករងគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ ៤០០,០០០រៀល សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ គិតចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០៕