(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាល បង្ហាញវិដេអូអប់រំសុខភាព ដើម្បីរួមគ្នាបង្ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជា។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ Covid-19 សូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ១១៥។