(ភ្នំពេញ)៖ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ACU) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកាលបរិច្ឆេទទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលតាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០។

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានឲ្យដឹងថា កាលបរិច្ឆេទទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលតាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ នឹងដំណើរការជារៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃបុណ្យ ចាប់ពីម៉ោង០៨៖០០ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង០៥៖០០ល្ងាច រយៈពេលមួយខែពេញ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ៖