(ភ្នំពេញ)៖ កសាងសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ និងសហគ្រិនភាព នៅសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស ដែលមានវ័យចំណាស់ បទពិសោធន៍បណ្តុះបណ្តាលជាង២១ឆ្នាំ ល្បីឈានមុខគេលើគុណភាព ការងារ និងមុខរបរ និស្សិតចេះភាសារអង់គ្លេស កុំព្យូទ័រ និងជំនាញឯកទេសក្នុងពេលតែមួយ ។

សាកលវិទ្យាល័យ មានអគារសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនធំទូលាយ កណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្ភាររូបវន្តទំនើប សាស្រ្តាចារ្យមានសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ មានដៃគូផ្តល់ការងារ និងដៃគូអន្តរជាតិជាច្រើន។ សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស ដើម្បីទទួលបាននូវឧត្តមភាព សមត្ថភាពជំនាញ និងឱកាសការងារជាង៩០%។

ចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ នៅសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សខាងត្បូងវត្តមហាមន្ត្រី។ មានផ្ដល់ជូនអាហាររូបករណ៍ច្រើនកន្លែង។
ទូរស័ព្ទ៖ 023 98 78 26 / 069 92 00 92 ៕