(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖៣៣ករណី ឃាត់ខ្លួន៦៧នាក់

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន២១ករណី ឃាត់ខ្លួន៤៤នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១២ករណី ឃាត់ខ្លួន២៣នាក់៕