(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ៣៨ករណី ឃាត់ខ្លួន១០១នាក់

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន២២ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៨នាក់ (ស្រី០នាក់)។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១ករណី ឃាត់ខ្លួន៦៣នាក់៕