(ភ្នំពេញ)៖ ក្នុងចំណោមបណ្តាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ជាច្រើននៅលើពិភពលោក តើអាកាសចរណ៍ណាខ្លះ ដែលមានយន្តហោះច្រើនៗបំផុត។

១០. អាកាសចរណ៍ Lufthansa របស់អាល្លឺម៉ង់ (២៨៥គ្រឿង)។

៩. អាកាសចរណ៍ Turkish Airlines របស់តួកគី (៣៨៦គ្រឿង)។

៨.​ អាកាសចរណ៍ Air China របស់ចិន (៤៨០គ្រឿង)។

៧. អាកាសចរណ៍ Ryanair របស់អៀរឡង់ (៥១៤គ្រឿង)។

៦. អាកាសចរណ៍ China Eastern Airlines របស់ចិន (៦០៨គ្រឿង)។

៥. អាកាសចរណ៍ China Southern Airlines របស់ចិន (៦៤៦គ្រឿង)។

៤. អាកាសចរណ៍ Southwest Airlines របស់សហរដ្ឋអាមេរិក (៧៣៩គ្រឿង)។

៣. អាកាសចរណ៍ United Airlines របស់សហរដ្ឋអាមេរិក (៨៤៤គ្រឿង)។

២. អាកាសចរណ៍ Delta Air Lines របស់សហរដ្ឋអាមេរិក (៨៨៧គ្រឿង)។

១. អាកាសចរណ៍ American Airlines របស់សហរដ្ឋអាមេរិក (៩២១គ្រឿង)៕