(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការរំលឹកកាតព្វកិច្ចការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ និងពន្ធលេីប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (E-Filing & ToI E-Filing)។ នេះបេីតាមសេចក្ដីជូនដំណឹង ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីជូនដំណឹង ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖