(ភ្នំពេញ)៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងដល់គ្រឹះស្ថានធនាគារ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងអាជីវករប្តូរប្រាក់ ដើម្បីឲ្យចូលរួមដាក់ឱ្យដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចំនួន ១០០ ០០០ ០០០ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងបញ្ជាក់ថា ចំពោះអត្រាដេញថ្លៃអប្បបរមានឹងត្រូវប្រកាស នាពេលព្រឹកនៃថ្ងៃដេញថ្លៃជាក់ស្តែង៕